แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี