ข่าวประชาสัมพันธ์

จำกัดความสูงของรถยนต์และจำกัดน้ำหนักบรรทุก บริเวณถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้กำหนดมาตรการในการจำกัดความสูงของรถยนต์ไว้ไม่เกิน 2.40 เมตร และจำกัดน้ำหนักบรรทุกไว้ไม่เกิน 12 ตัน บริเวณถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ป้องกันไม่ให้รถบรรทุกผ่านเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการสัญจรไปมา และถนนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก.....โครงการชลประทานนครราชสีมาและเทศบาลตำบลสุรนารี ค่ะ