จุดเฝ้าระวัง หมู่ 21.ซอยจอบหลอย 2.ซอยโยเร
3.แยกวัดศรีสุรโยธิน 4.ข้างสนามกีฬา 80 พรรษา
5.ซอยหมู่บ้านทศพร