ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติเทศบาลตำบลสุรนารี

 

       เทศบาลตำบลสุรนารี  ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ในอดีตเขตพื้นที่ตำบลสุรนารีเป็นพื้นที่ขึ้นกับตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลสุรนารี  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง. วันที่ ๓o มกราคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓o มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ชื่อตำบลเป็นนามบรรดาศักดิ์ของคุณหญิงโมวีระสตรีของจังหวัดนครราชสีมา ตามประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาล ที่ ๓ ปัจจุบันเทศบาลตำบลสุรนารี ประกอบไปด้วย ๑o หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านราชสีมา  หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไม้แดง  หมู่ที่ ๓ บ้านยางใหญ่  หมู่ที่ ๔ บ้านตะเภาทอง  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบง  หมู่ที่ ๖ บ้านมาบเอื้อง  หมู่ที่ ๗ บ้านโกรกเดือนห้า  หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน  หมู่ที่ ๙ บ้านยางใหญ่พัฒนา  หมู่ที่ ๑o บ้านท้าวสุระ

 

แผนที่ตำบลสุรนารี